به سایت رسمی شرکت دریا پالا خوش آمدید

انجام و ارائه هرگونه خدمات فنی و مهندسی مورد نیاز کار فرما

slide-2feca5b

واحد پروژه:

واحد پالایشگاه نفت و گاز

نام پروژه:

انجام و ارائه هرگونه خدمات فنی و مهندسی مورد نیاز کارفرما

کارفرما:

شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام

شرح:

خدمات طراحی و مهندسی برای پروژه های بازسازی و نوسازی در قالب دستور کارهای جداگانه شرکت آب نیرو