شركت مهندسي درياپالا

English

تولید، توزیع و انتقال نیرو

رشته
ردیف نام و محل پروژه
نوع خدمات و شرح کار
نام کارفرما
نفرساعت خدمات مهندسی پروژه
تاریخ شروع
تاریخ خاتمه
۵-۴-
تولید،‌ توزیع و انتقال نیرو “پروژه های خاتمه یافته”
۱ نیروگاه بخاری ۲×۳۲۵ MW   بناب
بناب”۵۰۰۱″
بررسی اسنادفنی مناقصه، انتخاب سازنده
خارجی توربین ژنراتور، مدیریت پروژه و تهیه پیشنهاد فنی-مالی برای احداث نیروگاه
جهت ارائه به شرکت توانیر
شرکت مدیریت طرحهای صنعتی ۳,۲۰۰ ~ ۷۵/۳ ۷۵/۷
۲ افزایش تولید برق جزیره کیش
جزیره کیش”۱۰۰۶″
جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنها، بررسی رشد
مصرف، بررسی روشهای مختلف تولید (دیزلی، گازی، سیکل ترکیبی Cogeneration )
با درنظر داشتن شرایط اقلیمی، آلودگی محیط زیست، مصارف آب، سوخت و … و
انتخاب روش بهینه
شرکت آب و برق کیش ۱,۵۰۰ ~ ۷۵/۵ ۷۵/۱۰
۳ توربوژنراتور بخار و بویلر بازیافت
کارخانه چوب و کاغذ مازندران
“ساری”
“۵۰۰۲″
بازدید و بررسی تجهیزات موجود، بررسی
مدارک فنی موجود، اخذ اطلاعات از سازندگان، بررسی نیاز خریداران، تهیه لیست و
اسناد فنی تجهیزات برای فروش از طریق مزایده بین المللی
شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران ۱,۰۰۰ ~ ۷۵/۱۱ ۷۶/۳
۴ نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان بظرفیت ۱۰۰۰MW
“کرمان”
“۵۰۰۶″
تنظیم مشخصات فنی عمومی و خصوصی تجهیزات
نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان شامل سه بلوک با ظرفیت کل ۱۰۰۰ مگاوات
سازمان توسعه برق ایران ۵۰۰ ~ ۷۷/۶ ۷۷/۹
۵ نیروگاه سیکل ترکیبی خوی
“خوی”
“۵۰۰۹″
جمع آوری و بهنگام سازی مطالعات مقدماتی
و تدوین گزارش جهت ارائه به سرمایه گذاران خارجی
سازمان توسعه برق ایران ۵۰۰ ~ ۷۷/۸ ۷۷/۹

۶
جداول قیمت گذاری تجهیزات نیروگاهی
”تهران“
“۵۰۰۸″
تهیه جداول قیمت گذاری تجهیزات نیروگاهی برای انواع
نیروگاههای گازی، سیکل ترکیبی، بخش بخار سیکل ترکیبی و نیروگاههای بخاری
سازمان توسعه برق ایران ۵۰۰ ~ ۷۷/۸ ۷۷/۱۰
۷ نیروگاه سیکل ترکیبی علی آباد
“علی آباد گرگان”
“۵۰۱۰″
جمع آوری و تدوین اطلاعات اقلیمی، زمین
شناسی و زلزله، منابع آب، سوخت جاده دسترسی و اطلاعات شبکه برق جهت ارائه به
سرمایه گذاران خارجی
سازمان توسعه برق ایران ۱,۰۰۰ ~ ۷۷/۸ ۷۷/۱۰
۵-۴-
تولید،‌ توزیع و انتقال نیرو” پروژه های خاتمه یافته”
۸ پست ونک و کابل زیرزمینی قورخانه مصلی
“ تهران”  “۵۰۱۳″
بررسی مدارک موجود و تهیه گزارش
مالی-اقتصادی جهت ارائه به بانک توسعه اسلامی
شرکت سهامی برق منطقه‌ای تهران ۵۰۰ ~ ۷۷/۹ ۷۷/۱۰
۹ نیروگاه سیکل ترکیبی رود شور
“ تهران”
“۵۰۰۷″
مطالعات مقدماتی و بررسی عوامل موثر در
احداث نیروگاه سیکل ترکیبی با ظرفیت ۱۰۰۰ مگاوات در جوار پست رود شور
سازمان توسعه برق ایران ۱,۸۰۰ ~ ۷۷/۷ ۷۷/۱۱
۱۰ واحدهای گازی نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان
“کرمان”
“۵۰۱۲″
تهیه گزارش فنی، اقتصادی و مالی بخش
گازی نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان برای ارائه به بانک توسعه اسلامی
سازمان توسعه برق ایران ۲,۲۰۰ ~ ۷۷/۹ ۷۷/۱۲
۱۱ شرح خدمات مهندسان مشاور
“ تهران”
“۵۰۰۴″
تهیه و تنظیم شرح خدمات مهندس مشاور برای احداث
نیروگاه حرارتی بصورت کلید دردست شامل طراحی مقدماتی، تهیه مشخصات فنی وتنظیم
اسناد مناقصه، نظارت عالیه و نظارت کارگاهی
سازمان توسعه برق ایران ۶,۰۰۰ ~ ۷۶/۱۲ ۷۸/۶
۱۲ نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان
“ کرمان”
“۵۰۱۵″
بررسی اسناد مناقصه خرید تجهیزات اصلی
بخش گاز نیروگاه و اصلاح اسناد فنی و بازرگانی بنحوی که قابل تبدیل به سیکل
ترکیبی بوده و با دستورالعمل بانک توسعه اسلامی مطابقت داشته باشد
سازمان توسعه برق ایران ۱,۰۰۰ ~ ۷۷/۱۲ ۷۸/۶
۱۳ نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان
“کرمان”
“۵۰۱۶″
انجام مطالعات و تعیین ترکیب بهینه
واحدهای گازی و بخاری نیروگاه
سازمان توسعه برق ایران ۱,۰۰۰ ~ ۷۸/۳ ۷۶/۸
۱۴ توسعه نیروگاه فولاد مبارکه
“مبارکه اصفهان””۵۰۲۴″
مطالعه مدارک موجود، بررسی درخواستهای مجتمع فولاد
مبارکه و تعیین حدود و احجام کار و نقاط مرزی و ارائه گزارش به شرکت مپنا جهت
تنظیم پیشنهاد برای اجرای توسعه نیروگاه
شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران
“ مپنا ”
۷۰۰ ~ ۷۸/۹ ۷۸/۱۰
۵-۴-
تولید،‌ توزیع و انتقال نیرو” پروژه های خاتمه یافته”
۱۵ طرح توسعه نیروگاه شهید رجائی
“ قزوین””۵۰۰۳″
تهیه
گزارش مطالعات فنی-مالی، تعیین برنامه و اهداف کلان طرح، خط مشی اجرائی، تقسیم
بندی فعالیتها، سازمان اجرائی، زمانبندی و برآورد هزینه
شرکت توانیر معاونت تحقیقات و تکنولوژی ۲,۲۰۰ ~ ۷۶/۴ ۷۹/۵
۱۶ نیروگاه سیکل ترکیبی جلال
“ تهران””۵۰۱۱″
مطالعات مقدماتی و بررسی عوامل موثر در
احداث نیروگاه (شامل گزارش ارزیابی زیست محیطی) برای ساختگاه جلال بصورت “BOT”
سازمان توسعه برق ایران ۴,۵۰۰ ~ ۷۷/۷ ۷۹/۵
۱۷ نیروگاه سیکل ترکیبی جلال
“ تهران””۵۰۱۷″
طراحی دیوار، جاده دور نیروگاه،
کانالهای سیل گیر، سردر اصلی، ساختمان و برجکهای نگهبانی و تنظیم اسناد مناقصه
سازمان توسعه برق ایران ۲,۰۰۰ ~ ۷۸/۶ ۷۹/۱۱
۱۸ شرح خدمات مهندس مشاور
“ مشهد””۵۰۲۲″
تهیه و تنظیم شرح خدمات مهندس مشاور
برای احداث خطوط انتقال نیرو و پستهای فشار قوی بصورت کلید دردست شامل (امکان
سنجی اولیه، امکان سنجی نهائی و اجرای طرح)
شرکت برق منطقه ای خراسان ۶,۰۰۰ ~ ۷۸/۱۰ ۸۰/۲
۱۹ نیروگاه سیکل ترکیبی جلال
“ تهران”
“۵۰۱۹″
نقشه برداری و انجام مطالعات مربوط به جاده دسترسی،
آبرسانی، شبکه برق و تامین برق دوران ساخت نیروگاه
سازمان توسعه برق ایران ۳,۰۰۰ ~ ۷۸/۶ ۸۰/۳
۲۰ نیروگاه سیکل ترکیبی پره سر بظرفیت ۱۰۰۰MW
“ پره سر گیلان ””۵۰۱۸″
بازبینی اسناد فنی و موافقتنامه تبدیل
انرژی با حضور در جلسات کمیته “BOT” و تنظیم اسناد فنی و بازرگانی مناقصه جهت
احداث نیروگاه بصورت BOT ، همکاری در انجام تشریفات مناقصه، ارزیابی پیشنهادات و شرکت در
مذاکرات قراردادی
سازمان توسعه برق ایران ۸,۰۰۰ ~ ۷۸/۶ ۸۰/۳
۵-۴-
تولید،‌ توزیع و انتقال نیرو “پروژه های خاتمه یافته”
۲۱ نیروگاههای سیکل ترکیبی جلال و تبریز
”تهران-تبریز“”۵۰۲۵″
تدوین اطلاعات موردنظر کارفرما و تکمیل
اسناد موافقتنامه تبدیل انرژی با روش “BOT” و بررسی
پیشنهادات دو شرکت اروپائی
سازمان توسعه برق ایران ۳,۰۰۰ ~ ۷۹/۱ ۸۰/۱۲
۲۲ بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان

کرمان ”” ۵۰۳۷″
تهیه گزارش توجیهی فنی – اقتصادی و مالی
بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان برای ارائه به بانک توسعه اسلامی
سازمان توسعه برق ایران ۱,۸۰۰ ~ ۸۰/۱۰ ۸۱/۶
۲۳ نیروگاه بخاری منتظر قائم
“ شهریار کرج”
“۵۰۲۰″
مطالعات اولیه، طراحی مقدماتی و طراحی
تفصیلی سیستم خنثی سازی دفع پساب نیروگاه
سازمان توسعه برق ایران ۳,۵۰۰ ~ ۷۸/۶ ۸۱/۹
۲۴ بازار مصرف قطعات و تجهیزات نیروگاهی
“ تهران””۵۰۳۴″
شناخت و بررسی
بازار وصرف قطعات و تجهیزات در نیروگاههای گازی، س یکل
ترکیبی وبخاری طی دهسال آینده
توانیر –
معاونت تحقیقات و فن آوری
۴۰۰۰ ~ ۸۰/۶ ۸۲/۶
۲۵ نیروگاههای “شیروان”، “جلال” و “پره سر”
“ شیروان –
تهران – گیلان ””۵۰۳۸″
- تنظیم اسناد مناقصه پروژه شیروان بصورت “BOT”
- ارائه خدمات مشاوره تا وقوع قطعیت Closing date
پروژه جلال “BOT”
- ارائه خدمات مشاوره تا وقوع قطعیت Closing date پروژه
پره سر “BOT”
سازمان توسعه برق ایران ۷,۰۰۰ ~ ۸۰/۱۱ ۸۲/۷
۲۶ ساخت یک واحد توربوژنراتور ۲۰۰KW
بصورت نمونه ” “ تهران”
“۵۰۳۵″
خدمات مشاوره و
نظارت بر قرارداد تحقیقاتی پژوهشگر جهت ساخت واحد نمونه
توانیر –
معاونت تحقیقات و فن آوری
۲,۵۰۰~ ۷۹/۲ ۸۲/۸
۲۷ نوسازی وتوسعه پست شهیدفیروزی
“۵۰۵۰″
تهیه گزارش فنی
– اقتصادی -مالی توسعه شبکه برای ارائه به بانک توسعه
اسلامی
شرکت  برق منطقه ای تهران ۵۰۰~ ۸۲/۹ ۸۲/۱۰
۲۸ نیروگاه سیکل ترکی بی قم
“قم”
“۵۰۴۶″
انجام
مطالعات و امکان سنجی جهت توسعه نیروگاه سیکل ترکیبی قم با استفاده از۴ واحد۲۵۰
مگاواتی گازی جهت ارائه به بانک  جهانی
شرکت  برق منطقه ای تهران ۴،۰۰۰~ ۸۲/۱۰ ۸۳/۱
۲۹ نیروگاههای ۵۰۰ مگاواتی ۱ و۲
خرم آباد
“خرم آباد”
“۵۰۴۳″
انجام مطالعات
امکان سنجی دو نیروگاه گازی قابل تبدیل به سیکل ترکیبی هر کدام به ظرفیت ۵۰۰+۲۰
مگاوات
سازمان توانیر
(معاونت توسعه و امور اقتصادی)
۳,۰۰۰~ ۸۱/۸ ۸۳/۱
۵-۴-
تولید،‌ توزیع و انتقال نیرو “پروژه های خاتمه یافته”
۳۰ توسعه خطوط انتقال وپستهای استانهای
فارس وبوشهر
“۵۰۴۹″
تهیه گزارش فنی
– اقتصادی -مالی توسعه شبکه برای ارائه به بانک توسعه
اسلامی
شرکت  برق منطقه ای فارس ۱,۸۰۰~ ۸۲/۵ ۸۳/۲
۳۱ نیروگاه ذغال سوز طبس
“طبس″
“۵۰۴۵″
انجام مطالعات
و دریافت مجوزات زیست محیطی نیروگاه ذغال سو ز
طبس و معدن ذغال سنگ مزینو ۱
سازمان توسعه برق ایران ۲,۰۰۰~ ۸۱/۱۲ ۸۳/۳
۳۲ نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند
( MW 159 × ۶)
“ دماوند”
“۵۰۴۰″
MTO   سیستمهای
جانبی در زمینه های مکانیک، برق، کنترل و ابزار دقیق و طراحی پایه و طراحی
تفصیلی بخش ساختمان محوطه نیروگاه
شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی تهران “
مپنا ”
۶,۸۰۰~ ۸۱/۲ ۸۳/۵
۳۳ نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند ( MW 159 × ۱۲)
“دماوند”
“۵۰۴۲″
طراحی پایه و
طراحی تفصیلی بخش ساختمان محوطه ۶ واحد دوم نیروگاه دماوند
شرکت مدیریت پروژه های
نیروگاهی تهران “ مپنا ”
۳,۴۰۰~ ۸۱/۷ ۸۳/۵
۳۴ نیروگاه قم
“۵۰۵۷″
تهیه گزارش توجیهی فنی و
اقتصادی توسعه نیروگاه سیکل ترکیبی قم
شرکت برق منطقه ای تهران ۱,۵۰۰~ ۸۳/۱۱ ۸۴/۱
۳۵ نیروگاه گازی کاشان
“۵۰۵۴″
انجام مطالعات امکان سنجی نیروگاه  گازی کاشان که به
صورت B.O.O
توسط بخش خصوصی احداث می شود.
شرکت برق منطقه ای اصفهان ۳,۲۰۰~ ۸۳/۴ ۸۴/۳
۳۶ مطالعات امکان سنجی نیروگاههای گازی
“زنجان”"۵۰۵۶″
مطالعات مربوط به انتخاب ساختگاههای مناسب برای
احداث نیروگاههای گازی ۱ و ۲ زنجان با ظرفیت هرکدام ۵۰۰ مگاوات در محدوده استان
زنجان که به روش BOO
احداث می شود.
شرکت برق منطقه ای زنجان ۴,۰۰۰~ ۸۳/۷ ۸۴/۳
۳۷ ضوابط مناقصات بین المللی
“ تهران””۵۰۳۹″
تهیه
ضوابط شرکت در مناقصات و نحوه ارزیابی، تهیه انواع قراردادهای (خرید
لیسانس و دانش فنی، خرید تجهیزات، EPC ، EP و فاینانس)
سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور ۴,۳۰۰ ~ ۸۱/۲ ۸۴/۱۱
۳۸ نیروگاههای تبریز و همدان
“۵۴۸″
مطالعات
مقاوم سازی دربرابر زلزله
شرکت توانیر ۱۱۰۰۰ ~ ۸۲/۳ ۸۵/۳
۳۹ نیروگاه خرم آباد
“۵۰۵۸″
انجام مطالعات و تهیه گزارش زیست محیطی
و کسب مجوز برای نیروگاههای ۵۰۰ مگاواتی ۱ و ۲ خرم آباد
شرکت توانیر ۲،۵۰۰~ ۸۳/۱۰ ۸۵/۳
۴۰ وضعیت عرضه تجهیزات برق
” تهران ”
“۵۰۵۵″
مطالعات شناخت و بررسی وضعیت عرضه تجهیزات اصلی مورد
نیاز صنعت برق در بخش تولید
شرکت توانیر ۱۲،۰۰۰~ ۸۳/۵ ۸۵/۴
۴۱ بازتوانی (Repowering) واحدهای
بخاری
” تهران ”
“۵۰۴۷″
مطالعه و بررسی روشهای رایج برای بازتوانی واحدهای بخاری
به کمک توربین های گازی
شرکت توانیر ۵،۰۰۰~ ۸۲/۱۱ ۸۵/۵
۵-۴-
تولید،‌ توزیع و انتقال نیرو “پروژه های خاتمه یافته”
۴۲ نیروگاه گازی ۲۰۰۰ مگاواتی رودشور
“رودشور-تهران”
“۵۰۴۴″
خدمات مهندسی، نظارت عالیه و نظارت کارگاهی بر
عملیات اجرائی نیروگاه گازی رودشور
شرکت آرین ماه تاب گستر ۳۳٫ ۰۰۰ نفرساعت
خدمات مهندسی عمومی و نظارت عالیه بعلاوه ۲۰۰ نفرماه نظارت کارگاهی
۸۱/۱۰ ۸۵/۵
۴۳ نیروگاه کاشان
“۵۰۶۱″
گزارش زیست محیطی نیروگاه کاشان شرکت برق
منطقه ای اصفهان
۲،۵۰۰~ ۸۴/۱ ۸۵/۹
۴۴ نیروگاه  کرمانشاه
“۵۰۶۲″
خدمات مشاوره نیروگاه گازی کرمانشاه شرکت توانیر ۱،۵۰۰~ ۸۴/۵ ۸۵/۹
۴۵ نیروگاه خصوصی جنوب اصفهان”۵۰۵۳″ ارائه خدمات مهندسی دردفترتهران ونظارت کارگاهی
نیروگاه MW 159 ´ ۶
سازمان توسعه برق ایران ۱۸٫۵۰۰ نفرساعت خدمات مهندسی عمومی و
نظارت عالیه بعلاوه ۱۰۰ نفرماه نظارت کارگاهی
۸۳/۱ ۸۵/۱۲
۴۶ توربین انبساطی
“۵۰۶۴″
امکان سنجی نصب توربین های انبساطی
درچهارنیروگاه منتخب کشور
معاونت امورانرژی وزارت نیرو ۱۰٫۰۰۰~ ۸۴/۷ ۸۵/۱۲
۴۷ نیروگاه
خرم آباد               “۵۰۵۹″
خدمات مشاوره نیروگاه گازی خصوصی ۱ خرم آباد شرکت توانیر ۲،۵۰۰ ~ ۸۳/۱۲ ۸۵/۱۲
۴۸ نیروگاه
خرم آباد               “۵۰۶۰″
خدمات مشاوره نیروگاه گازی خصوصی ۲ خرم آباد شرکت توانیر ۲،۵۰۰ ~ ۸۴/۱ ۸۶/۱
۴۹ خدمات مشاوره ای خرید نیروگاه
گازی برای پروژه جمع آوری گاز و NGL خارک
“۵۰۶۶″
تهیه مدارک مهندسی پایه و اسناد مناقصه
برمبنای مدارک فنی
شرکت مهندسی بی تا طرح نوآور ۱٫۰۰۰~ ۸۵/۱۱ ۸۶/۴
۵۰ نیروگاه خصوصی جنوب اصفهان” I -5053″ ارائه خدمات مهندسی مربوط به بهره برداری واحدها و
بررسی صورتوضعیتهای فروش انرژی
سازمان توسعه برق ایران ۳۸۰۰~ ۸۴/۱ ۸۶/۶
۵-۴-
تولید،‌ توزیع و انتقال نیرو “پروژه های خاتمه یافته”
۵۱ خدمات مهندسی نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی سرخس
به روش BOO”5065″
بررسی و اظهارنظر در مورد مطالعات امکان
سنجی، بررسی بهینه بودن واحدها، انجام مذاکرات فنی قراردادی، نهائی نمودن متن
قرارداد ECA
و … تا مرحله Effective
date
سازمان توسعه برق ایران ۱٫۰۰۰~ ۸۵/۲ ۸۶/۱۰
۵۲ موتورژنراتورهای
گازسوز″۵۰۶۳″
امکان سنجی نصب موتورهای گازسوزبه همراه سیستم CHP معاونت امورانرژی وزارت نیرو/توسعه برق ایران ۶۴،۰۰۰ نفرساعت خدمات مهندسی و۱۶نفرماه نظارت کارگاهی ۸۴/۶ ۸۶/۱۲
۵۳ خدمات نظارت و مشاوره بر قرارداد تبدیل انرژی نیروگاه چهلستون
“۵۷۰۷″
خدمات نظارت و مشاوره بر قرارداد تبدیل انرژی و بررسی
صورتوضعیتهای فروش انرژی
شرکت سهامی برق منطقه ای اصفهان ۵۴۷۶٫۱ ~ ۸۷/۱۱ ۸۸/۵
۵۴ خدمات تهیه وتدوین فهارس بهای پایه در رشته های انتقال و فوق
توزیع(خطوط هوایی)”۵۷۰۲″
تهیه و
تدوین فهارس بهای پایه
شرکت برق
منطقه ای تهران
~ ۴۱۰۰ ۸۶/۱۰ ۸۹/۱۰
۵۵ خدمات تهیه وتدوین فهارس بهای پایه در رشته های انتقال و فوق
توزیع(خطوط زمینی)”۵۷۰۳″
تهیه و تدوین فهارس بهای پایه شرکت برق
منطقه ای تهران
۴۵۰۰ ~ ۸۶/۱۰ ۸۹/۱۰
۵۶

مشاوره و نظارت بر بهره برداری نیروگاه چهلستون

“۵۷۰۸″

خدمات نظارت و مشاوره بر قرارداد تبدیل انرژی و بررسی صورتوضعیتهای فروش انرژی برق منطقه ای اصفهان

۹۷۰۰~

 ۸۸/۵ ۸۹/۵
۵۷

بهینه سازی واحدهای فرآورش میدان نفتی هفتگل

“۵۷۰۵″

خدمات مهندسی و طراحی تفصیلی بخش برقرسانی توسعه صنایع نفت و انرژی ۲,۰۰۰~ ۸۷/۷ ۸۹/۵
۵۸

خدمات نظارت بر بهره برداری نیروگاه چهلستون و مشاور قرارداد ECA

“5715″

انجام خدمات نظارت و مشاوره شرکت سهامی برق منطقه­ای اصفهان حدود ۶۰  نفرماه  ۸۹/۷  ۹۰/۶