شركت مهندسي درياپالا

English

تاسیسات بالادستی و رو زمینی

رشته
ردیف نام و محل پروژه
نوع خدمات و شرح کار
نام کارفرما
نفرساعت خدمات مهندسی پروژه
تاریخ شروع
تاریخ خاتمه
۵-۳-
تاسیسات بالادستی و روزمینی “پروژه های خاتمه یافته”
۱ پروژه توسعه میادین نفتی درود
” جزیره خارک ”
“۶۰۴۱″
طراحی تفصیلی HVAC
ساختمانهای صنعتی
Petrofac IRAN 3000 ~ 81/6 82/4
2 پروژه توسعه میادین نفتی درود
” جزیره خارک ”
“۶۰۳۳″
طراحی تفصیلی ساختمانهای غیرصنعتی شرکت مهندسی و ساختمانی جهانپارس ۵٫۳۰۰ ~ ۸۰/۱۱ ۸۲/۱۲
۳ بهینه سازی تولید و نوسازی تاسیسات سطح
الارضی میادین نفتی
“مناطق مارون، آغاجاری، گچساران،
اهواز″
“۶۰۱۸″
جمع آوری اطلاعات و بازدید فنی و
مطالعات بهینه سازی و تهیه اسناد EPC با همکاری شرکت کانادائی
SNC Lavalin
شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب نفرساعت
کارشناسی ایرانی ۵۰٫۰۰۰~
۸۱/۶ ۸۳/۶
۴ واحد جدید بهره برداری و نمکزدایی و
واحد تقویت فشار گاز میدان نفتی نفت شهر”۶۰۵۴″
انجام مطالعات مفهومی و مهندسی پایه
وتهیه اسناد مناقصه EPC
شرکت نفت مناطق مرکزی ایران ۱۶,۵۵۰~ ۸۲/۶ ۸۴/۱۲
۵ سیستم اندازه گیری دقیق دبی
در محلهای تولید و توزیع نفت
(EPC)”6075″
طراحی، تامین کالا و انجام عملیات
اجرائی نصب سیستم های مدرن اندازه گیری برروی خطوط انتقال نفت
ازشرکتهای بهره برداری نفت وگازاستان خوزستان
(قرارداد EPC مشارکتی)
شرکت ملی مناطق نفت خیزجنوب ۱۵٫۰۰۰ نفرساعت خدمات مهندسی بعلاوه ۲/۲ میلیون دلار
تامین کالا و ۱۳ میلیارد ریال عملیات اجرائی
۸۳/۴ ۸۵/۴
۶ بهینه سازی سیستم های کنترل و اندازه گیری و نظارت مرکزی تاسیسات”۶۱۱۷″ مطالعات مهندسی مقدماتی و تهیه بسته مهندسی بهینه سازی سیستمهای
کنترل و اندازه گیری واحدهای بهره برداری،
نمکزدایی تقویت فشار و گازو گاز مایع و سیستم کنترل و نظارت مرکزی تأسیسات با
همکاری شرکت Tebodin
شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب ۱۸۵٫۰۰۰ نفر ساعت بعلاوه ۴۷۵،۰۰۰ دلار ۸۵/۵ ۸۸/۲
۷ احداث مرکز جمع آوری میدان گازی سراجه و خطوط لوله ۱۶ اینچ انتقال طزریق مابین چندراهه و مرکز بهره برداری “۶۱۵۲″ مرور مدارک مهندسی پایه و انجام خدمات مهندسی تفصیلی احداث مرکز جمع آوری میدان گازی سراجه قم شرکت نفت مناطق مرکزی، شرکت سدید جنوب (پیمانکار EPC) 22,500~ 86/9 88/12
8 طراحی دو دستگاه کمپرسورهای گازی (۱+۱) جهت تولید از میدان نفتی رودک گچساران “۶۱۹۱″ انجام مطالعات مهندسی مقدماتی و طراحی تفضیلی پروژه دو دستگاه کمپرسورهای گازی (۱+۱) و تهیه شرح خدمات اسناد و مدارک واگذاری پروژه به صورت PC شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب ۱۱,۴۰۰~ ۸۹/۲ ۹۰/۲