شركت مهندسي درياپالا

English

خطوط انتقال نفت و گاز

رشته
ردیف نام و محل پروژه
نوع خدمات و شرح کار
نام کارفرما
نفرساعت خدمات مهندسی پروژه
تاریخ شروع
تاریخ خاتمه
۵-۲- خطوط
انتقال نفت و گاز “پروژه های خاتمه یافته”
۱ خطوط لوله انتقال مایعات گازی کارخانجات
گاز و گاز مایع ۱۲۰۰ و ۱۳۰۰ بطول تقریبی ۱۵۵ کیلومتر
گچساران- بی بی حکیمه
” – I 6005″
مسیریابی
و تعیین مسیرنهائی، انجام عملیات نقشه برداری، مطالعات مکانیک خاک، طراحی
مقدماتی طراحی تفصیلی، تهیه نقشه های اجرائی و اسناد مناقصه
شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی
“ EIED ”
۳۳،۰۰۰ ~ ۷۸/۶ ۷۹/۶
۲ خدمات پشتیبانی مهندسی کارگاهی برای
پروژه ”خطوط لوله انتقال مایعات گازی کارخانجات گاز و گاز مایع ۱۲۰۰ و ۱۳۰۰“
گچساران- بی بی حکیمه
” – II 6005″
بررسی
و اعلام نظر درخصوص هرگونه مشکلات اجرائی مربوط به طرح و ارائه راه حل مناسب
شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی
“ EIED ”
۵،۰۰۰ ~ ۷۹/۷ ۸۱/۶
۳ ارائه خدمات مهندسی (همیاری فنی) تهران”۶ ۰ ۲۵″ ارائه
خدمات طراحی و مهندسی برای تهیه پیشنهاد در پروژه های مختلف خطوط انتقال نفت و
گاز
شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت
“ OIEC ”
۲۲۰۰~ ۸۰/۷ ۸۱/۱۲
۴ خدمات طراحی خط لوله ”۵۶ اینچ
فازهای ۴ و ۵ پارس جنوبی (۶۷ کیلومتر)
عسلویه کنگان”۶۰۳۵″
بازبینی
طراحی بنیادی و طراحی تفصیلی و خدمات مهندسی خرید
(بخش
مهندسی قرارداد EPC )
شرکت فنی و ساختمانی تهران جنوب ۲۴٫۰۰۰ ~ ۸۱/۶ ۸۳/۴
۵ پروژه افزایش ظرفیت انتقال فرآورده های
نفتی امام تقی
“۶۰۶۵″
طراحی
مقدماتی ،برآوردهزینه وتهیه اسنادمناقصه EPC
شرکت ملی مهندسی وساختمان نفت ایران ۷،۲۰۰ ~ ۸۲/۱۲ ۸۴/۸
۶ خدمات مهندسی خرید
ایستگاههای تقویت فشارگازفازهای ۶و۷و۸ پارس جنوبی”۶۰۹۲″
بررسی
مدارک سازندگان وپیشنهادهای فنی وتهیه جداول ارزیابی مقایسه
ای برای خریدتوربین ها,ژنراتوروپمپ وپکیج های
ایستگاههای گاز
شرکت توربوکمپرسور
نفت (OTC)
5،۰۰۰ ~ ۸۳/۱۱ ۸۴/۱۱
۷ ایستگاه اندازه گیری گازصادراتی جلفا(EPC)

“6099″

طراحی
تفصیلی ,خدمات خریدو خریدتجهیزات موردنیاز,اجرای کارهای ساختمانی ونصب وراه
اندازی ایستگاه “قرارداد EPC “
شرکت ملی گازایران
(منطقه 8)
۶,۰۰۰ نفرساعت مهندسی بعلاوه ۲۳
میلیارد ریال هزینه خریدوعملیات
اجرایی
۸۴/۶ پروژه در آبان ۸۴ تعلیق و در اردیبهشت
۸۵ با /۸%‌~ پیشرفت خاتمه یافت و تسویه گردید.
۵-۲- خطوط
انتقال نفت و گاز “پروژه های خاتمه یافته”
۸ طرح تامین نفت خام پالایشگاه بندرعباس
از طریق جزیره قشم “۶۱۰۸″
خدمات مهندسی پایه شرکت سرمایه گذاری نفت قشم ۲۵,۴۰۰~ ۸۴/۱۲ ۸۶/۹
۹ خط لوله ۱۶اینچ ماهشهر/ آبادان و
تاسیسات مربوطه
“۶۱۱۴″
خدمات طراحی مهندسی پایه وانجام عملیات
نقشه برداری , ژئو تکنیک و مطالعات زیست محیطی و تهیه بسته EPC
شرکت ملی مهندسی ساختمان نفت ایران ۱۰,۰۰۰~
فقط مهندسی پایه
۸۵/۲ ۸۶/۹
۱۰ طرح احداث تلمبه خانه ها در مسیر اهواز
/ بهرگان و خط لوله ۳۶ اینچ”۶۱۳۳
انجام خدمات مرور و بررسی و تأیید (Endorsement)
مدارک مهندسی پایه خط لوله و تلمبه خانه های خط لوله اهواز/بهرگان
شرکت رامپکو (پیمانکار EPC پروژه) ۹۶۰۰~ ۸۶/۴ ۸۶/۱۰
۱۱ جمع آوری اطلاعات و تهیه اسناد مناقصه
اجرای خط لوله نهم به روش BOO6129
تهیه اسناد مناقصه BOO شرکت ملی گاز ایران ۸۸۰۰ ~ ۸۶/۳ ۸۷/۸
۱۲ مطالعات امکان سنجی , مطالعات اولیه , مکان یابی و انجام خدمات
مهندسی احداث خط لوله زیر دریایی از سامانه فراساحل (SAL) تا مخازن ذخیره سازی پایانه نفتی شمال
“۶۱۷۱″
مطالعات اولیه و تهیه شرح خدمات انجام مطالعات بنیادی خط لوله از
سامانه SAL
تا مخازن شمال
شرکت پایانه های نفتی ایران ۱۰۰۰ ~ ۸۷/۷ ۸۷/۱۱
۱۳ تهیه اسناد مناقصه اجرای پروژه گاز رسانی به استان بوشهر
بصورت BOO”6166″
جمع آوری اطلاعات و تهیه اسناد مناقصه BOO شرکت گاز استان بوشهر ۸۰۰ ~ ۸۷/۵ ۸۷/۱۲
۱۴ طرح تأمین نفت خام پالایشگاه بندر عباس از طریق جزیره قشم “۶۱۱۶″ خدمات طراحی تفصیلی بخشهای Onshore و Offshore شرکت سرمایه گزاری نفت خام ۴۰,۰۰۰ ~ ۸۵/۳ ۸۸/۱۲
۱۵ طرح تعویض خط لوله ۲۶ اینچ از تلمبه خانه رازان تا کیلومتر ۴۵۶ شازند اراک “۶۱۶۱″ طرح مقدماتی و مهندسی تفصیلی شرکت جنوب سازه (خطوط لوله و مخابرات نفت ایران) ۶,۵۰۰ ~ ۸۷/۳ ۸۸/۱۲