شركت مهندسي درياپالا

English

صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

رشته
ردیف نام و محل پروژه
نوع خدمات و شرح کار
نام کارفرما
نفرساعت خدمات مهندسی پروژه
تاریخ شروع
تاریخ خاتمه
۵-۱- صنایع نفت و گاز و پتروشیمی “پروژه های خاتمه
یافته”
۱ تصفیه گاز ” GTU “ و بازیافـت گوگرد “ SRU ”
پالایشگاه گاز خانگیران
“۶۰۰۱″
تهیه نقشه های مطابق ساخت شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت ۱۰،۰۰۰ ~ ۷۶/۵ ۷۷/۴
۲ واحد کلر الکالی
شرکت کیمیا بندرامام
“پتروشیمی بندرامام”
“۶۰۰۳″
طراحی تفصیلی لوله کشی با ماتریال های
تیتانیوم و CPVC
شرکت سهامی پتروشیمی بندرامام ۱۶،۰۰۰ ~ ۷۸/۶ ۷۹/۶
۳ واحد دوم هگزامین شیمیائی سینا –
شیراز “۶۰۱۵″
تنظیم اسناد مناقصه براساس مدارک موجود شرکت شیمیائی سینا ۴۰۰ ~ ۷۹/۹ ۷۹/۱۱
۴ مخزن ذخیره دو جداره نیتروژن
شرکت آب نیرو
پتروشیمی بندرامام “۶۰۱۳″
طراحی براساس ASME و تهیه اسناد فنی مناقصه شرکت آب نیرو- بندرامام ۶۰۰ ~ ۷۹/۹ ۸۰/۲
۵ کارخانجات پلی استر “ PET-1 ”
Poly Condensation Plant و
Solid State Poly Condensation Plant
هر کدام بظرفیت ۱۸۲
ton/day
“بندرامام “۶۰۰۶″
طراحی بنیادی و طراحی تفصیلی لوله کشی
با نرم افزار
CAD WORX
مهندسین مشاور چگالش ۲۶،۰۰۰ ~ ۷۸/۸ ۸۰/۳
۶ واحدهای “ A ” Poly و “ HTM area ” از
پروژه PET-1
بندرامام “۶۰۳۱″
طراحی وتهیه نقشه های ایزومتریک زیر “ (C.S.) 2
و زیر (S.S.) 1 1/2″
مهندسین مشاور چگالش ۴،۰۰۰ ~ ۸۰/۵ ۸۰/۸
۷ واحدهای “ B ” Poly و “ HTM area ” از
پروژه PET-1
بندرامام “۶۰۲۴″
طراحی تفصیلی لوله کشی با
نرم
افزار CAD WORX
مهندسین مشاور چگالش ۵،۵۰۰ ~ ۸۰/۴ ۸۰/۹
۸ کارخانجات گاز و گاز مایع ۱۲۰۰
و ۱۳۰۰
گچساران
“۶۰۰۸″
طراحی تفصیلی تجهیزات ثابت (۲۰۰ دستگاه
مبدل حرارتی، مخزن تحت فشار، واحد شیرین سازی، جداسازی مایعات و پالشینگ) با
استفاده از نرم افزار PV-Elite و بررسی
تائید نقشه های سازندگان
شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی “ EIED ” ۲۱،۵۰۰ ~ ۷۸/۹ ۸۰/۱۱
۹ واحد جدید اسید کلریدریک مربوط
به واحد کلرالکالی شرکت کیمیا
پتروشیمی بندرامام “۶۰۱۱″
طراحی سیستمهای لوله کشی، برق، کنترل و
ابزاردقیق و سازه های فلزی
شرکت کیمیا بندرامام ۷،۷۰۰ ~ ۷۹/۶ ۸۰/۱۲
۱۰ طراحـــی و مهندســـــی و همیاری برای Inter Connection واحدهای
PTA 1 ، PET1 و WWTP
“فاز
اول پتروشیمی تندگویان
بندرامام

- I 6023″
طراحی خدمات خرید سیستم های لوله کشی،
برق، کنترل و ابزاردقیق و ساختمان ، برج خنک فاز I و واحدهای PTA I ،
PET I و خطوط ارتباطی
بین واحدها
شرکت سهامی پتروشیمی
شهید
تندگویان
۳۱ . ۶۰۰ ~ ۸۰/۴ ۸۰/۱۲
۵-۱- صنایع نفت و گاز و پتروشیمی “پروژه های خاتمه
یافته”
۱۱ ارتقاء سیستم کنترل DCS پالایشگاه
بندرعباس
“EPC”"6012″
طراحی، تامین سخت افزار و نرم افزار و
نصب و راه اندازی
(قرارداد EPC )
شرکت پالایش نفت بندرعباس ۵،۰۰۰ نفرساعت خدمات مهندسی بعلاوه ۲
میلیون دلار هزینه تامین سخت افزار و نرم افزار
۷۹/۱۱ ۸۱/۲
۱۲ پروژه اولفین هفتم
مارون
“۶۰۳۰″
بررسی مدارک فنی سازندگان (نقشه های
ساخت، محاسبات، WPS و…)
مربوط به تعداد ۷۵ دستگاه مبدل حرارتی و مخزن تحت فشار
شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی“ EIED ” ۵٫۰۰۰ ~ ۸۰/۶ ۸۱/۳
۱۳ واحد کلرالکالی شرکت کیمیا
پتروشیمی بندرامام
“۶۰۰۳″
نظارت
بر اجرای لوله کشی
شرکت سهامی پتروشیمی بندرامام ۸,۰۰۰ ~ ۷۸/۹ ۸۱/۵
۱۴ کارخانجات گاز و گاز مایع ۱۲۰۰
و ۱۳۰۰
گچساران
“۶۰۱۰″
طراحی
تفصیلی سیستم لوله کشی، MTO ،
تهیه برگه های خرید و بررسی مدارک سازندگان
شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی “ EIED ” ۱۳۵،۰۰۰ ~ ۷۸/۱۲ ۸۱/۶
۱۵ پروژه اتواکسیلات پتروشیمی اراک
پتروشیمی اراک
“۶۰۳۴″
طراحی سیستمهای برق و لوله کشی پروژه
اتواکسیلات و تهیه اسناد فنی مناقصه
شرکت سهامی پتروشیمی اراک ~ ۱۱,۰۰۰ ۸۰/۱۱ ۸۱/۶
۱۶ خدمات طراحی ومهندسی
(همیاری فنی)
”پتروشیمی بندرامام“
“۶۰۱۴″
خدمات طراحی ومهندسی
برای پروژه های بازسازی ونوسازی شرکتهای
فرعی (فرآورش – کیمیا-بسپاران- آب نیرو-خوارزمی ( درقالب ۹۰
دستور کار جداگانه
شرکت سهامی پتروشیمی بندرامام ۱۶۵٫۰۰۰~ ۷۹/۱۲ ۸۲/۱۲
۱۷ جایگزین نمودن گرداننده های توربین در
کارخانجات ۲۰۰ و ۳۰۰
آغاجاری
“۶۰۴۵″
جمع آوری اطلاعات و انجام مطالعات
مهندسی مقدماتی و تهیه مدارک مناقصه EPC
شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب ~ ۵٫۷۰۰ ۸۲/۲ ۸۳/۴
۱۸ خدمات طراحی و مهندسی (همیاری فنی)
پتروشیمی بندرامام
“۶۰۵۷″
خدمات طراحی و مهندسی برای پروژه های
بازسازی و نوسازی شرکت فرآورش در قالب دستور کارهای جداگانه شرکت آب نیرو
شرکت آب نیرو
” بندرامام “
۲۵۰۰~ ۸۴/۴ ۸۳/۴
۱۹ پروژه کارخانه گاز و گازمایع ۱۶۰۰
(NGL-1600)
با ظرفیت ۶۰۰MMSCFD
بیدبلند
“۶۰۲۶″
طراحی بنیادی و طراحی تفصیلی
لوله کشی، برق، کنترل و ابزاردقیق و
ساختمان ، خدمات خرید و مهندسی کارگاهی
(بخش مهندسی قرارداد EPC )
شرکت مهندسی و ساختمانی جهانپارس ۲۰٫۰۰۰ ~ ۸۰/۶ ۸۳/۵
۵-۱- صنایع نفت و گاز و پتروشیمی “پروژه های خاتمه
یافته”
۲۰ تهیه نقشه های مطابق ساخت لوله کشی و
طراحی تفصیلی مهندسی لوله کشی ,مکانیک و ابزار دقیق واحدهای تفکیک و جذبی پالایشگاه نفت پارس
“۶۰۵۵″
تهیه نقشه های مطابق ساخت لوله کشی و
طراحی تفصیلی واحدهای تفکیک و جذبی (Revamping)
پالایشگاه نفت پارس ~ ۱۳,۱۷۵ ۸۲/۶ ۸۳/۵
۲۱ طراحی پالایشگاه گاز بیدبلند ۲
“۶۰۵۰″
طراحی پایه و تهیه اسناد مناقصه EPC پال ا یشگاه گاز بیدبلند ۲ شرکت ملی گاز ایران ۲۰٫۰۰۰ ~ ۸۲/۴ ۸۳/۶
۲۲ طراحی واحد تولید گاز مایع ” LPG ”
پالایشگاه گاز فجر جم
“۶۰۲۷″
طراحی بنیادی، طراحی تفصیلی و خدمات
مهندسی خرید
شرکت پالایش گاز فجر جم ۴۹٫۰۰۰ ~ ۸۱/۳ ۸۴/۳
۲۳ طراحـــی و مهندســـــی و همیاری برای Inter Connection واحدهای
PTA 2 ، PET 2
و WWTP
“فاز دوم پتروشیمی تندگویان” بندرامام
” – II 6023
طراحی خدمات خرید سیستم های لوله کشی،
برق، کنترل و ابزاردقیق و ساختمان برج های خنک کن
فاز II ، واحدهای PTA2 و PET2 و خطوط ارتباطی
بین واحدها
شرکت سهامی پتروشیمی شهید تندگویان ۸۴٫۰۰۰ ~ ۸۱/۱ ۸۴/۶
۲۴ خدمات طراحی و مهندسی (همیاری فنی)
پالایشگاه نفت پارس
“۶۰۸۱″
خدمات طراحی و مهندسی برای
بازسازی و نوسازی واحدهای پالایشگاه نفت پارس
پالایشگاه نفت پارس / شرکت
دریاپالا انرژی
۱۲،۰۰۰~ ۸۳/۹ ۸۴/۹
۲۵ خدمات طراحی سیستم تصفیه پساب پالایشگاه
“۶۰۹۳″
طراحی پایه ، برآورد هزینه و تهیه اسناد
مناقصه جهت اجرای سیستم جمع آوری و تصفیه پساب پالایشگاه
شرکت ملی گاز ایران ~ ۸۸۰۰ ۸۴/۴ ۸۴/۱۱
۲۶ خدمات طراحی و مهندسی (همیاری فنی)
شرکت فرآورش
پتروشیمی بندرامام
“۶۰۵۸″
خدمات طراحی و مهندسی برای پروژه های
بازسازی و نوسازی شرکت فرآورش در قالب دستور کارهای جداگانه
شرکت فرآورش
” بندرامام “
۱۳۰٫۰۰۰~ ۸۲/۴ ۸۵/۴
۲۷ خدمات طراحی و مهندسی (همیاری فنی)
شرکت بسپاران
پتروشیمی بندرامام
“۶۰۶۱″
خدمات طراحی و مهندسی برای پروژه های
بازسازی و نوسازی شرکت بسپاران در قالب دستور کارهای جداگانه
شرکت بسپاران
” بندرامام “
۱۵،۵۰۰~ ۸۲/۵ ۸۵/۵
۲۸ خدمات طراحی تجهیزات ناحیه offsite و محوطه مخازن پالایشگاه گاز ایلام
“۶۰۸۵″
بررسی و اصلاح طراحی پایه و طراحی
تفصیلی تجهیزات
شرکت ملی گاز ایران ~ ۱۷٫۱۰۰ ۸۳/۷ ۸۵/۱۰
۲۹ طراحی اولیه شبکه آب آتش نشانی و طراحی
بنیادی revamp “6125″
طراحی
مفهومی و مقدماتی
شرکت پالایش نفت تهران ۱۱۰۰ ~ ۸۵/۱۲ ۸۶/۳
۳۰ خدمات طراحی و مهندسی (همیاری فنی)
شرکت فرآورش
پتروشیمی بندرامام
“۶۱۱۸″
خدمات
طراحی و مهندسی برای پروژه های بازسازی و نوسازی شرکت فرآورش در قالب دستور
کارهای جداگانه
شرکت فرآورش ” بندرامام “ ۵۰٫۰۰۰~ ۸۵/۴ ۸۶/۴
۵-۱- صنایع نفت و گاز و پتروشیمی “پروژه های خاتمه
یافته”
۳۱ طراحی تفصیلی پالایشگاه گاز ایلام”۶۰۷۰″ طراحی تفصیلی سیویل نواحی پروسس ،آف
سایت ،کمپ موقت وشبکه آبیاری فضای سبز
پالایشگاه
ایلام
شرکت ملی گازایران ۳۷,۵۰۰ ~ ۸۳/۲ ۸۶/۶
۳۲ “انجام خدمات طراحی جامع ایمنی و
آتش نشانی
“۶۱۰۵″
مطالعه ،‌ بازنگری و طراحی سیستم ایمنی
پالایشگاه با توجه به انجام مطالعات ایمنی و HAZOP و طراحی ایمنی بخش فرایند پالایشگاه که توسط شرکت پروپک کانادا
انجام شده است.
شرکت ملی گاز ایران ۲۷,۰۰۰ ~ ۸۴/۱۲ ۸۶/۶
۳۳ طراحی پست جنوبی پالایشگاه گاز ایلام
“۶۱۱۵″
طراحی تفصیلی و مهندسی خرید شرکت ملی گاز ایران ۱،۲۵۰ ~ ۸۵/۲ ۸۶/۶
۳۴ طراحی Pilot
Plant واحد HD/PP پتروشیمی بندرامام”۷۶-۶۰۵۸″
تکمیل مهندسی تفصیلی وخدمات مهندسی خرید
برای احداث واحد HD/PP بندرامام – مرکزپژوهش
ها
پتروشیمی بندرامام (مرکزپژوهش
ها)
۲۴٫۵۰۰~ ۸۴/۴ ۸۶/۹
۳۵ طراحی سیستم گرمایشی مخزندارهای راه آهن
جهت حمل نفت خام”۶۱۴۷″
جمع
آوری اطلاعات و انجام مطالعات مهندسی پایه جهت اجرای سیستم گرمایش مخازن دارای
راه آهن
شرکت پالایش
نفت تهران
۱۵۰۰ ~ ۸۶/۶ ۸۶/۱۱
۳۶ احداث تصفیه خانه صنعتی و بهداشتی شرکت نفت پارس″۶۰۹۷″ طراحی پایه, طراحی
تفصیلی وخدمات مهندسی خرید وخدمات مدیریت اجرا
برای سیستم تصفیه پساب پالایشگاه بااستفاده ازتکنولوژی شرکت Zenon
“قرارداد EP “
شرکت نفت پارس ۵۵,۰۰۰ ~ نفرساعت
بعلاوه ۴۷۵هزاریورو
۸۴/۴ ۸۷/۹
۳۷ طرح توسعه و
بازساز ی تأسیسات
بندر طاهری
“۶۱۳۵″
طراحی پایه و انجام مطالعات
مهندسی در بخش دریایی و خشکی و تهیه اسناد مناقصه EPC
شرکت مهندسی و
توسعه گاز ایران
~ ۱۸,۸۰۰ ۸۶/۶ ۸۷/۱۲
۳۸ انجام خدمات مشاوره و طراحی ارتقاء شبکه آب آتش نشانی تاسیسات ری
” ۶۱۶۳ “
طراحی مقدماتی و مفهومی و تهیه
اسناد مناقصه و برآورد هزینه اجرای پروژه
شرکت پالایش نفت تهران ۵۲۰۰ ~ ۸۷/۳ ۸۷/۱۲
۳۹ تصفیه خانه صنعتی و بهداشتی شرکت نفت پارس

” ۶۱۷۸ “

تکمیل خدمات مهندسی
مورد نیاز سیستم تصفیه پساب پالایشگاه و ارائه
دستورالعمل راه اندازی و تهیه نرم افزار سیستم کنترل Zenon و
نظارت بر راه اندازی
شرکت نفت پارس ۶۵۰۰ ~ ۸۷/۱۰ ۸۸/۴
۴۰ خدمات مدیریت طرح پالایشگاه گاز ایلام
(MC)” 6169 “
انجام خدمات مدیریت طرح (MC) شرکت پالایش گاز ایلام ۲۰۰ ~ نفر ماه ۸۷/۶ ۸۸/۹
۴۱ پروژه احداث سولفور زدایی “SRU” خوراک پتروشیمی ایلام به صورت “EPC”
“6175″
تکمیل طراحی اصولی، صحه گذاری بر طراحی اصولی توسط همکار خارجی “B.V”، طراحی تفضیلی و خدمات مهندسی خرید (خدمات E از پروژه “EPC”) مشارکت “گسترش خدمات صنعتی ایران” “مهندسی و گسترش عمید” بالغ بر ۴۰,۰۰۰ نفر ساعت و ۲۰۰,۰۰۰ دلار ۸۲/۲ ۸۹/۶ (متوقف توسط کارفرما)