شركت مهندسي درياپالا

English

تولید، توزیع و انتقال نیرو

رشته
ردیف نام و محل پروژه
نوع خدمات و شرح کار
نام کارفرما
نفرساعت خدمات مهندسی پروژه
تاریخ شروع
تاریخ خاتمه پیش بینی شده
درصد پیشرفت تا کنون
۵-۴- تولید،‌ توزیع و انتقال نیرو   “پروژه های در دست
اجراء”
۱ خدمات مطالعات و طراحی پست اندیمشک۲ سبزآب”۵۷۰۱″ خدمات مهندسی , مطالعات و طراحی
احداث پست ۳۳/۱۳۲/۲۳۰ کیلوولت اندیمشک ۲ (سبزآب)
شرکت سهامی برق  منطقه ای خوزستان ۳۳۰۰ ~ ۸۶/۱۱ ۹۰/۱۲ ۹۰% ~
۲ خدمات مهندسی پستهای ۲۰/۶۳ کیلوولت GIS رشت مرکزی و منطقه آزاد انزلی
“۵۷۰۴″
خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی برق منطقه ای گیلان ۱۲۵۰ نفرساعت بعلاوه حدود ۸۰ نفرماه نظارت کارگاهی ۸۷/۳ ۹۰/۱۲ ۹۹% ~
۳ خدمات مشاوره برای طرحهای توسعه
برق و سایر خدمات مهندسی مورد نیاز شرکت فولاد خوزستان
“۵۷۰۶″
خدمات مهندسی و طراحی تفصیلی بخش برقرسانی شرکت فولاد خوزستان طرحهای ارجاعی براساس بخشنامه های معانت برنامه ریزی و نظارت راهبردی
ریاست جمهوری
حدود ۶۴۰۰۰ ~
۸۷/۱۰ ۹۳/۱۲ ۶۵% ~
۴ خدمات نظارت کارگاهی
پست۳۳/۱۳۲/۲۳۰کیلوولت  اندیمشک ۲ (سبزآب)
“۵۷۰۹″
خدمات نظارت
کارگاهی
شرکت برق منطقه
ای خوزستان
حدود ۳۰ نفرماه ۸۸/۶ ۹۰/۱۲ ۶۰% ~
۵ پست برق ۲۰/۱۳۲
کیلوولت قطار شهری اهواز و خط انتقال دو مداره ۱۳۲ کیلوولت خط یک قطار
شهری”۵۷۱۴″
انجام خدمات
مطالعات مهندسی
شرکت سهامی برق
منطقه­ای خوزستان
۲۴۰۰ ~ ۸۸/۱۱ ۸۹/۱۱ در دست تمدید ۵۰% ~
۶ خدمات
مهندسی پست۱۳۲ کیلو ولت میداوود
“۵۷۱۰″
انجام خدمات
مهندسی
شرکت سهامی برق
منطقه­ای خوزستان
۲۰۰۰ ۸۹/۳ ۹۲/۳ ۱۵%~
۵-۴- تولید،‌ توزیع و انتقال نیرو  “پروژه های در دست
اجراء”
۷ خدمات نظارت
کارگاهی پست۱۳۲ کیلو ولت میداوود
“۵۷۱۱″
خدمات نظارت
کارگاهی
شرکت سهامی برق
منطقه­ای خوزستان
حدود ۷۰ نفرماه ۸۹/۸  ۹۲/۸  -
۸ خدمات
مهندسی ۱پست۱۳۲/۲۳۰ و ۲پست۳۳/۲۳۰ کیلوولت
“۵۷۱۲″
انجام خدمات
مهندسی
شرکت سهامی برق
منطقه­ای خوزستان
۵۰۰۰ ۸۹/۹  ۹۴/۹ ۵%~
۹ خدمات نظارت
کارگاهی ۱پست۱۳۲/ ۲۳۰و ۲پست۳۳/۲۳۰ کیلوولت
“۵۷۱۳″
خدمات نظارت
کارگاهی
شرکت سهامی برق
منطقه­ای خوزستان
حدود۲۰۰ نفرماه در حال مبادله
قرارداد
- -
۱۰ خدمات مهندسی و نظارت بر عملیات ساختمانی و نصب و راه اندازی پست جدید ۶۳/۲۳۰ کیلوولت تالش
“۵۷۱۶″
انجام خدمات مهندسی و نظارت شرکت سهامی برق منطقه ای
گیلان
حدود ۴۵ نفرماه ۸۹/۱۱ ۹۲/۱۱ ~%۱۰
۱۱ خدمات مهندسی و نظارت بر عملیات ساختانی و نصب و راه اندازی پست ۶۳/۲۳۰ کیلوولت آستارا
“۵۷۱۷″
انجام خدمات مهندسی و نظارت شرکت سهامی برق منطقه ای
گیلان
حدود ۲۰ نفرماه ۹۰/۸ ۹۲/۷ ~%۲
۱۲ خدمات مهندسی نظارت کارگاهی عملیات نصب فیبرنوری بر روی خطوط انتقال نیرو
“۵۷۱۸″
انجام خدمات مهندسی و نظارت شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان حدود ۱۸ نفرماه ۹۰/۵ ۹۰/۱۱ ~%۲۰
۱۳ بازنگری فنی و نظارت عالیه بر قرارداد E.P.C بخش کنترل و ابزار دقیق پروژه آب خنک کن
“۵۷۱۹″
انجام خدمات مهندسی شرکت پتروشیمی مبین حدود ۱۵ نفرماه ۹۰/۴ ۹۱/۱ ~%۲۰
۱۴ خدمات مهندسی نظارت کارگاهی احداث پست اختصاصی ۲۰/۶۳ کیلوولت توسعه پست ۲۰/۶۳ کیلوولت و خط انتقال ۶۳ کیلوولت
“۵۷۲۰″
انجام خدمات مهندسی و نظارت شرکت فولاد پارس دیلم حدود ۳۰ نفرماه ۹۰/۵ ۹۱/۱۱ ~%۱۵