شركت مهندسي درياپالا

English

تاسیسات بالادستی و رو زمینی

رشته
ردیف
نام و محل پروژه
نوع خدمات و شرح کار
نام کارفرما
نفرساعت خدمات مهندسی پروژه
تاریخ شروع
تاریخ خاتمه پیش بینی شده
درصد پیشرفت تا کنون
۵-۳- تاسیسات
بالادستی و روزمینی “پروژه های در دست اجراء”
۱ طرح توسعه میدان نفتی منصوری

“۶۱۷۲″

خدمات مشاوره و مهندسی و نظارت کارگاهی توسعه میدان نفتی منصوری شرکت مهندسی و توسعه نفت ۵۷٫۰۰۰ ~ ۸۷/۸ ۹۱/۳ ۸۰% ~
۲ احداث تأسیسات جدید
بالادستی جهت تفکیک/ ذخیره سازی و انتقال مایعات
گازی سراجه قم

” ۶۱۸۶  “

انجام خدمات طراحی
مقدماتی و تهیه اسناد مناقصه جهت احداث تأسیسات جدید
بالادستی جهت تفکیک / ذخیره سازی و انتقال مایعات
گازی در سراجه قم (بصورت PC )
شرکت نفت مناطق مرکزی ۱۰۰۰۰ نفر
ماه
۸۸/۱۱ ۹۰/۱۲ ۹۷% ~
۳ احداث تأسیسات جدید
بالادستی جهت ذخیره سازی و انتقال مایعات گازی در
خانگیران – میدان
شوریجه D
” 6188  “
مطالعات مقدماتی و طراحی تفضیلی و
تهیه اسناد مناقصه واگذاری بصورت “PC”
شرکت نفت مناطق مرکزی ۲۰٫۰۰۰ ~ ۸۸/۱۲ ۹۰/۹ ۱۰۰%
۴ احداث ایستگاه  جدید تزریق گاز گچساران بصورت EPC” ”
” 6189  “
مرور و بازنگری مدارک
مهندسی پایه ، طراحی تفضیلی و خدمات مهندسی
خرید (خدمات E از پروژه “EPC” )
شرکت ملی مناطق نفتخیزجنوب    ۵۵۰۰۰ ~ ۸۸/۱۲ ۹۰/۱۲ ۷۸% ~