شركت مهندسي درياپالا

English

خطوط انتقال نفت و گاز

رشته
ردیف
نام و محل پروژه
نوع خدمات و شرح کار
نام کارفرما
نفرساعت خدمات مهندسی پروژه
تاریخ شروع
تاریخ خاتمه پیش بینی شده
درصد پیشرفت تا کنون
۵-۲- خطوط
انتقال نفت و گاز   “پروژه های در دست اجراء”
۱ افزایش ظرفیت انتقال فرآوده های نفتی امام تقی/ تربیت حیدریه

“۶۱۰۴″

نظارت بر طراحی، خرید و اجرا شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران ۱۵،۴۵۰ نفر ساعت بعلاوه ۱۰۲ نفرماه نظارت کارگاهی ۸۴/۱۱ ۹۱/۹ ۹۹٫۵% ~
۳ خدمات مهندسی پایه و تهیه اسناد مناقصه EPC  ایستگاه
های تقویت فشار گاز خط لوله ششم سراسری گاز و همکاری در انتخاب پیمانکار و نظارت
بر انجام قرارداد پیمانکار EPC
“6131″
طراحی مقدماتی، تهیه اسناد و
نظارت کارگاهی
شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران ۳۲۰۰۰ ~
بعلاوه نظارت کارگاهی
۸۶/۳ ۹۰/۸ ۱۰۰% طراحی و تهیه اسناد و کلا ۴۵%~
۵ طراحی پایه خط لوله ² ۱۶
ری/ اشتهارد

” ۶۱۸۴  “

طراحی پایه خطوط
لوله “۱۶ فرآورده ری/اشتهارد، خط لوله “۱۲ فرآورده
انشعابی از خط فوق تا نیروگاههای پرندو رودشور، ادمه خط لوله
“۸ نفت کوره ری/ منتظر قائم حد فاصل نیروگاه منتظر قائم تا
انبار اشتهارد و تأسیسات ابتدائی و انتهائی مربوط به خطوط
فوق  (“۱۶ و “۱۲) و همچنین طراحی پایه مرکز انتقال نفت
خط “۱۰ فرآورده  ری / کرج
“شرکت خطوط لوله
و مخابرات ایران”
۱۸۰۰۰ ~ ۸۸/۸ ۹۰/۱۱ ۹۸% ~