شركت مهندسي درياپالا

English

صنایع نفت و گاز و پتروشیمی


رشته

ردیف

نام و
محل پروژه

نوع
خدمات و شرح کار

نام
کارفرم

نفرساعت خدمات مهندسی پروژه

تاریخ
شروع

تاریخ
خاتمه پیش بینی شده

درصد
پیشرفت تا کنون
۵-۱ صنایع نفت و گاز و پتروشیمی “پروژه های در دست اجراء”

 

1 انجام خدمات مشاوره
و نظارت برطرح
EPC
تثبیت ظرفیت پالایشگاه آبادان
“۶۱۳۴″
نظارت و مدیریت بر
مراحل مهندسی , خرید و اجرا (EPC)
یازده دستگاه مخازن پالایشگاه آبادان
شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران ۲۵۲۰۰ نفر ساعت نظارت بر مهندسی تفصیلی ,
مهندسی خرید و تامین کالاو ۲۱۶ نفرماه نظارت کارگاهیی
۸۶/۶ ۹۱/۸ ~۹۸%
۲ طرح توسعه و
بازسازی واحدهای پالایشگاه گاز سرخون
بندرعباس


“۶۱۴۹″
انجام مطالعات
مهندسی پایه , تهیه اسناد مناقصه و همکاری با کارفرما جهت برگزاری مناقصه
EPC و نظارت برمراحل مختلف
انجام کار جهت توسعه و بازسازی واحدهای پالایشگاه گازسرخون
شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران ۱۶۰۰۰ نفر ساعت بعلاوه۴۸۲ نفر ماه ۸۶/۸ ۹۲/۴ ~۴۹%
۳ انجام خدمات مشاوره
و نظارت بر پروژه های امور مهندسی طرح ه


” ۶۱۶۵ 
خدمات مشاوره و
نظارت بر پروژه های

EPCامور مهندسی طرح هاو تامین عوامل نظارت کارگاهی
شرکت پالایش نفت تهران ۵۷۶ نفر ماه ۸۵/۵ ۹۰/۱۲ ~۸۰%
۳
احداث خطوط ارتباطی
طرح
NF
 سوم بندرامام

 “EPCC”

“6190″

انجام خدمات طراحی و مهندسی ، خدمات خرید، تأمین و تدارک
کالا، نصب و اجراء و راه اندازی پروژه خطوط ارتباطی فرآیندی و سرویس های
جانبی طرح NF سوم بندر امام در مجتمع
امام خمینی
شرکت مدیریت توسعه
صنایع پتروشیمی
۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
~

ریال
 
89/2 90/12 ~90%