شركت مهندسي درياپالا

English

گواهی نامه های نظام مدیریت یکپارچه (IMS)

شرکت مهندسی دریاپالا در راستای استقرار نظام مدیریت یکپارچه موفق به دریافت گواهینامه های

ISO 9001

ISO 14001

OHSAS 18001

HSE-MS

از شرکت نروژیCCPL  گردیده است.