شركت مهندسي درياپالا

English

شرکت های وابسته

شرکت مهندسی دریاپالا در روند رشد خود، اقدام به تاسیس شرکت دریا پالا انر‍ژی نموده است این شرکت با مشارکت کارشناسان ارشد شرکت دریاپالا ایجاد گردیده و در خصوص خدمات طراحی مهندسی پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی فعالیت مینماید.