شركت مهندسي درياپالا

English

سایر صنایع

رشته
ردیف  نام و محل پروژه
نوع خدمات و شرح کار
نام کارفرما
نفرساعت خدمات مهندسی پروژه
تاریخ شروع
تاریخ خاتمه
۵-۷-
سایر صنایع “پروژه های خاتمه یافته”
۱ کارخانه فروکروم بافت بظرفیت
۱۵۰۰ ton/year
”بافت“
“۴۰۰۱″
طراحی مقدماتی و تفصیلی شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه ۳۲,۰۰۰ ~ ۷۵/۴ ۷۶/۷
۲ کارخانه اکسیژن رهــــام گاز بظرفیت
۸۵
ton/day
”جاده
مخصوص کرج“   “۷۰۰۱″
طراحی سازه و معماری ساختمانها شرکت رهام گاز ۱,۰۰۰ ~ ۷۷/۱۲ ۷۸/۸
۳ همکاری فنی
”تهران“
“۶۰۰۴″
بازرسی فنی و کنترل کیفیت ساخت مبدلهای آذرآب شرکت سیمانسازان ۱,۰۰۰ ~ ۷۸/۶ ۷۸/۱۱
۴ توسعه معادن روی انگوران
”زنجان“
“۴۰۰۳″
ارزیابی پیشنهادات مقدماتی ۳ شرکت شرکت توسعه معادن روی ایران ۴۰۰ ~ ۷۸/۱۲ ۷۹/۱
۵ کارخانه اکسیژن رهام گاز بظرفیت
۸۵
ton/day
”جاده مخصوص کرج“
“۷۰۰۲″
طراحی لوله کشی، برق، کنترل و ابزاردقیق
کارخانه اکسیژن
شرکت رهام گاز ۵,۳۰۰ ~ ۷۸/۳ ۷۹/۴
۶ واحد Co2 شرکت رهام
گاز
”جاده مخصوص کرج“
“۷۰۰۳″
طراحی سیویل، سازه و معماری واحد Co2 شرکت رهام گاز ۲,۰۰۰ ~ ۷۹/۱۱ ۸۱/۲
۷ گزارش توجیه فنی واقتصادی
دوواحدتولیدفروکروم
منطقه آزاداقتصادی سیرجان

“۴۰۰۵″

اصلاح وبه روزنمودن گزارش توجیهی فنی
واقتصادی برای احداث ۲ واحد فروکروم به ظرفیت هرواحد۲۵۰۰۰ تن در سال
با استفاده از نرم افزار COMFAR
شرکت سرما ی ه
گذاری غد ی ر
۳۵۰~ ۸۳/۳ ۸۳/۵