شركت مهندسي درياپالا

English

تاسیسات جمع آوری آبهای سطحی و فاضلاب و تصفیه خانه فاضلاب

رشته
ردیف  نام و محل پروژه
نوع خدمات و شرح کار
نام کارفرما
نفرساعت خدمات مهندسی پروژه
تاریخ شروع
تاریخ خاتمه
۵-۶-
تاسیسات جمع آوری آبهای سطحی و فاضلاب و تصفیه خانه فاضلاب “پروژه
های خاتمه یافته”
۱ واحد اول تصفیه خانه فاضلاب کیش بظرفیت
۳۰۰ مترمکعب در روز
”جزیره کیش“
(EPC)
“1002″
طراحی و مدیریت اجرای پروژه شرکت آب و برق کیش ۶,۰۰۰ ~ ۷۳/۱۲ ۷۴/۱۲
۲ سه واحد تصفیه خانه فاضلاب کیش بظرفیت ۳ ´ ۳۰۰m3/day
”جزیره کیش“              “۱۰۰۵″
طراحی و نظارت بر اجراء شرکت آب و برق کیش ۸,۰۰۰ ~ ۷۴/۱۲ ۷۵/۱۲
۳ تصفیه خانه فاضلاب بظرفیت ۵۰۰m3/day
”جزیره کیش“              “۳۰۰۴″
طراحی مقدماتی و طراحی تفصیلی شرکت مهندسی و عمران کیش ۱,۵۰۰ ~ ۷۶/۷ ۷۶/۱۰
۴ تصفیه خانه فاضلاب فرودگاه جزیره کیش
بظرفیت ۵۰m3/day
”جزیره کیش“
(EPC)
“9001″
طراحی و اجراء شرکت مهندسی و عمران کیش ۱,۵۰۰ نفرساعت خدمات مهندسی بعلاوه ۴۸۰
میلیون ریال تامین کالا و اجراء
۷۶/۱ ۷۷/۱
۵ دو واحد استخر ذخیره آب و حوضچه پمپاژ
فاضلاب جزیره کیش
(EPC)
“9002″
طراحی و اجراء شرکت مهندسی و عمران کیش ۱,۰۰۰نفرساعت خدمات مهندسی و ۵۴۰ میلیون
ریال تامین کالا و اجراء
۷۷/۲ ۷۷/۷
۶ دو واحد تصفیه خانه فاضلاب
بظرفیت ۳۰۰ m3/day
”جزیره کیش“”۱۰۰۸″
نظارت بر اجراء شرکت آب و برق کیش ۲,۵۰۰ ~ ۷۶/۸ ۷۸/۴
۷ احداث پساب فولاد خوزستان
(EPC)

” 6128 “

انجام طراحی , تهیه و خرید تجهیزات مورد نیاز و
اجرای پروژه بصورت EPC با مشارکت شرکتهای
گسترش صنعت و حرارت ایران و کانرود سازه
شرکت فولاد خوزستان ۲۵,۰۰۰ ~ نفرساعت
خدمات مهندسی و بالغ بر ۸۳ میلیارد ریال
تامین کالا و اجراء
۸۶/۳ ۸۷/۱۲