شركت مهندسي درياپالا

English

خطوط انتقال و مخازن آب مشروب و تصفیه خانه آب

رشته
ردیف نام و محل پروژه
نوع خدمات و شرح کار
نام کارفرما
نفرساعت خدمات مهندسی پروژه
تاریخ شروع
تاریخ خاتمه
۵-۵-
خط انتقال و مخازن آب مشروب و تصفیه خانه آب “پروژه های خاتمه
یافته”
۱ آب شیرین کن VC پالایشگاه
بندرعباس بظرفیت ۴۵۰ m3/day
”بندرعباس“
(EPC)
“2001″
خدمات فنی، تامین پره، نصب و راه اندازی واحد شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران ۱,۵۰۰ نفرساعت خدمات مهندسی بعلاوه ۱۵۴ میلیون
ریال تامین کالا
۷۴/۱۰ ۷۵/۳
۲ آب شیرین کن MED المهدی
بظرفیت۱۸۰۰
m3/day
”بندرعباس“
“۱۰۰۱″
مدیریت اجراء پروژه شرکت آب و برق کیش ۱۱،۰۰۰~ ۷۳/۱۱ ۷۵/۸
۳ آب شیرین کنهای VC پالایشگاه
بندرعباس بظرفیت ۲ ´ ۴۵۰ m3/day
”بندرعباس“ (MC) “2002″
خدمات فنی و نصب و راه اندازی دو واحد شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی
ایران
۳٫۰۰۰~ ۷۵/۷ ۷۵/۱۰
۴ آب شیرین کنهای VC پالایشگاه
بندرعباس بظرفیت ۲ ´ ۴۵۰ m3/day
”بندرعباس ”
“۲۰۰۶″
خدمات فنی و نصب و راه اندازی
دو واحد
شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی
ایران
۳٫۶۰۰~ ۷۶/۲ ۷۶/۶
۵ سیستم کاهش دمای آب تولیدی
آب شیرین کنها
”جزیره کیش“               “۱۰۰۷″
طراحی مبدل حرارتی شرکت آب و برق کیش ۱٫۰۰۰~ ۷۵/۷ ۷۶/۹
۶ سازه آبگیر آب شیرین کن المهدی
”بندرعباس“(EPC) “2004″
طراحی و اجراء مجتمع آلومینیوم المهدی ۲٫۵۰۰ نفرساعت خدمات مهندسی بعلاوه ۳۷۷ میلیون
ریال تامین کالا و اجراء
۷۶/۴ ۷۶/۱۰
۷ طرح انتقال آب زاینده رود به یزد
”یزد“
“۳۰۰۵″
بررسی فنی خط انتقال آب برای بهره برداری با یک یا
دو دستگاه پمپ
شرکت سهامی آب
منطقه ای یزد
۵۰۰ ~ ۷۷/۱۲ ۷۷/۱۲
۸ مجتمع تغلیظ کنسانتره مس میدوک
”میدوک“
“۴۰۰۲″
طراحی پایه و تفصیلی حوضچه آب خام و ساختمان تلمبه خانه
خط لوله آبرسانی
شرکت مهندسی ساخت و فرآوری صنایع
غیرآهنی مفرغ ساز (نیپک)
۲٫۵۰۰~ ۷۷/۱۱ ۷۹/۸
۹ آب شیرین کن MSF چابهار
بظرفیت ۱۵۰۰۰m3/day
”چابهار“
“۳۰۰۶″
مهندسی مقدماتی، طراحی، نظارت و نظارت عالیه شرکت سهامی آب
منطقه ای سیستان و بلوچستان
۳۵٫۰۰۰~ ۷۹/۲ ۸۰/۶
۱۰ آب شیرین کنهای MED پالایشگاه
لاوان به ظرفیت ۲ ´ ۱۸۰۰m3/day
”جزیره لاوان“ (MC) “1004″
طراحی و مدیریت اجراء پروژه شرکت آب و برق کیش ۳۶،۰۰۰ ~ ۷۴/۷ ۸۰/۱۲
۱۱ آب شیرین کن نیروگاه هرمزگان
“۶۱۰۰
مطالعات امکان سنجی تولید آب شیرین در
نیروگاه هرمزگان
شرکت مدیریت تولید انتقال و توزیع نیروی
برق ایران-توانیر
۲،۰۰۰ ~ ۸۴/۶ ۸۵/۶
۱۲

مطالعات فنی و اقتصادی تولید آب (BOO/BOT)

” 6183  “

انجام مطالعات شناخت بازار، امکان سنجی فنی – اقتصادی تولید آب براساس قراردادهای خصوصی در استانهای جنوبی کشور

شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران  “مپنا “

۳،۰۰۰ ~ ۸۸/۱۰ ۸۹/۴