شركت مهندسي درياپالا

English

تغییرات در سهامداران و هیات مدیره

بخشی از سهام شرکت به شرکت های کیسون، شرکت توسعه مهندسی کیسون و شرکت فراسر واگذار گردید.